Anbefaling: Tænk skolesvømning ud af boksen
7. juni 2015

De første delresultater af projektet "Alle skal lære at svømme" er nu klar. De peger på, at svømmeundervisningen med fordel kan ligge allerede i 1.-2. klasse, og at kortere, mere intensive undervisningsforløb kan være en oplagt måde at nytænke undervisningen på.I marts måned lancerede Dansk Svømmeunion og TrygFonden, i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, Dansk Skoleidræt og Syddansk Universitet, det treårige projekt ”Alle skal lære at svømme”. Et projekt der frem mod 2018 vil sætte fokus på børns svømmefærdigheder, herunder svømmeundervisningen i folkeskolen.

Som en del af projektet har Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring ved Syddansk Universitet lavet et forstudie af svømmeundervisningens muligheder og udfordringer – og er samtidig også kommet med en række anbefalinger. Disse resultater skal, over de kommende år, afprøves og videreudvikles i en stribe pilotprojekter, der gennemføres i samarbejde med kommuner, skoler og andre aktører. Du finder linket til de to delundersøgelser nedenfor.
 

"Alle skal lære at svømme" er et treårigt projekt, der skal forsøge at afdække, hvordan man bedst lærer børn at svømme, især ved at rette fokus på svømmeundervisning i skolen. Ambitionen er at øge antallet af børn og voksne i Danmark, der er i stand til at svømme 200 meter uden brug af hjælpemidler, i overensstemmelse med den fælles nordiske definition af svømmeduelighed.
 

Et mangesidet studie

Forstudiet havde til hensigt at kigge på to ting:

For det første vurderede forskningsgruppen den mest optimale alder og stilart, når børn skal lære at svømme. Her blev det blandt andet slået fast, at svømmeundervisningens rammevilkår og organisering er altafgørende for, hvor målrettet undervisningen kan være. Kort sagt, jo bedre rammer, jo mere ambitiøs kan undervisningen blive - også i forhold til alder og valg af stilart.

For det andet kunne forskningsholdet, på baggrund af 69 interviews med centrale fagpersoner fra både forvaltnings-, skoleledelses- og undervisningsniveau i 19 forskellige kommuner landet over, kortlægge de muligheder og udfordringer, som ligger i den aktuelle svømmeundervisning på landsplan.

I de mange interviews er der stor enighed om, at svømmeundervisning i folkeskolen indeholder mange gode muligheder for et aktivt afbræk i hverdagen. Der er specifikke mål for svømmeundervisning og der peges på, at svømning i skolen er centralt, når det kommer til børnenes færdigheder og viden om sikkerhed i vand. Desuden passer en investering i svømmeundervisningen med folkeskolereformens krav om daglig bevægelse.

Udfordringerne fremhæves derimod som værende en kommunal nedprioritering af svømmeundervisningen, for brede fortolkningsrammer i lovgivningen, økonomiske barrierer, manglende kompetencer hos underviserne og manglende interesse fra børnenes side, når de bliver ældre.
Generalsekretær i Dansk Skoleidræt, Niels Grinderslev, ser disse forhold gå igen mange steder:

Vores indtryk er, at der tegner sig et ekstremt broget billede af svømmeundervisningen rundt om i landet. Jeg kan sagtens genkende de mange udfordringer, som håndteres så forskelligt både kommunalt og på de enkelte skoler. Derfor synes vi, at projektet er utroligt vigtigt og noget, som vi enormt gerne vil prioritere og støtte op om, siger Niels Grinderslev.

 

Nye værktøjer og perspektiver

På baggrund af de indledende undersøgelser imødekommer FIIBL de forskellige udfordringer, og kortlægningen har udmøntet sig i helt konkrete anbefalinger, der skal opkvalificere og nytænke den nuværende måde, hvorpå folkeskolesvømningen afvikles.

Til spørgsmålet om, hvordan man gør svømmeundervisningen for børn mest optimal, er en generel anbefaling fra forstudiet at flytte undervisningen til tidligere klassetrin – gerne til 1.-2. klasse. Dette er ét af værktøjerne til at imødekomme især børns senere vandskræk og forbedre deres livslange svømmefærdigheder.

Intensive forløb med fokus på enkelte stilarter over en kort periode, eller generelle vandtilvænningstimer, er også en mulighed i undervisningen, mens svømning i åbent vand, på fx svømmecamps om sommeren, også fremhæves som forslag, der bør være særligt attraktivt for skoler med lang afstand til nærmeste svømmehal.

Forskningschef ved TrygFonden, Anders Hede, ser spændende perspektiver i de første delundersøgelser, især når det kommer til børnenes alder:

Det er særligt interessant, at der tilsyneladende virkelig sker noget med evnen til at indlære svømning omkring 7-8 års-alderen. Lige dér ser det ud til at være et godt begyndelsespunkt. Begynder man før, så skal man bruge markant flere timer på at lære at svømme. Begynder man derimod senere, så bliver man ikke en nær så sikker svømmer senere i livet. Vi skal naturligvis have flere undersøgelser for disse ting, men det er et spændende sted at starte, fortæller Anders Hede og fortsætter:

Det er rigtig vigtigt at holde fast her, fordi det er en helt central præmis for vores arbejde med at få alle til at lære at svømme. Vi arbejder ikke på at få børn til at lære at svømme over tid, men at lære dem det hurtigst muligt. Det implicerer, at vi skal udvikle særligt hurtige og effektive indsatser, så der er så få argumenter for ikke at gå i gang, som overhovedet muligt, slutter Anders Hede.

 

Vidensdeling som nøgleløsning

For at omgås de fremhævede organisatoriske udfordringer ser FIIBL-teamet især sparring og vidensdeling på tværs af kommunerne som en nøgleløsning for undervisningen. Dette kan udfoldes i konkrete løsningsforslag, som skolen og kommunen mener er effektive i implementering af bevægelse i vand for de yngste klassetrin. Derudover ser forskerholdet også gavnlige effekter af øget opkvalificering af underviserne samt inklusion i undervisningen af blandt andet børn med særlige behov, ADHD mv. Niels Grinderslev ser disse anbefalinger som særligt oplagte:

Forslagene til de organisatoriske sider for afviklingen af svømmeundervisningen ser rigtigt spændende ud. Det er jo en oplagt idé at vidensdele og komme med konkrete forslag - både kommunerne imellem, men også internt i kommunen og på tværs af de forskellige aktørniveauer i afviklingen, fortæller Niels Grinderslev og fortsætter:

I følge "Fælles Mål" skal eleverne kunne sikre sig selv i vand og udføre bjærgning og livredning senest ved udgangen af 5. klasse. Det skal man selvfølgelig lære ved at opholde sig i vand - ikke kun ved at høre om det i klasselokalet, siger Niels Grinderslev.

Han understreger samtidig, at ”Alle skal lære at svømme” ligger rigtig godt i tråd med TrygFondens tre kerneområder sikkerhed, sundhed og trivsel, som Dansk Skoleidræt kun kan tilslutte sig.

Vi er en nation af vandhunde, og ingen dansker har mere end omkring 50 kilometer til nærmeste kyst. Derfor er det en vigtig opgave i skolen, at alle børn lærer at føle sig trygge i det våde element og kan tage vare på deres egen sikkerhed i vandet, slutter Niels Grinderslev.

 

Links